Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Instituut Eggermont, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56694318. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Instituut Eggermont is een commercieel bedrijf. Wij verzorgen taal cursussen, administratieve cursussen, computer cursussen en huiswerkbegeleiding. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons op wilt nemen dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 • Telefoon:            +31 251 22 22 52
 • E-mail:                 info@instituut-eggermont.nl
 • Post:                    Instituut Eggermont, Vondellaan 86, 1942 LL  Beverwijk

Doeleinden en rechtsgronden

Afhankelijk van de diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Functie
 • IBAN
 • Informatie die u zelf invult in een open veld zoals een bericht in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (dit is afhankelijk van de diensten die u bij ons gebruikt):

 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, telefoon, post of social media.
 • Om contact te zoeken naar aanleiding van een contactaanvraag of offerteaanvraag die u via onze website heeft gedaan.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om een offerte aan te bieden naar aanleiding van uw aanvraag.
 • Om een overeenkomst toe te sturen voor uw deelname aan onze cursus of naar aanleiding van uw opdracht.
 • Om een certificaat uit te kunnen geven na het behalen van onze cursus.

Uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Instituut Eggermont rust.
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer hierboven beschreven doeleinden.

Wanneer u geen toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens voorafgaand aan het beantwoorden van uw vraag of contactaanvraag, de aanvraag van een offerte en/of het opstellen van een contract kan als gevolg daarvan niet worden overgegaan tot een overeenkomst.

Wanneer wij persoonsgegevens ontvangen van een derde partij, zijn wij alleen verantwoordelijk voor de verwerking die Instituut Eggermont betreft. De betreffende derde partij blijft altijd verantwoordelijk voor de persoonsgegevens, hoe zij deze hebben verkregen en hoe zij deze verwerken.

Beveiliging en toegang

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Onder noodzakelijke personen vallen directie en boekhouder. Afhankelijk van de opdracht worden uw persoonsgegevens (of een gedeelte daarvan) ook gedeeld met docenten of medewerkers die bij desbetreffende cursus of opdracht betrokken zijn.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.